Elevhälsa och Skola

Alla elever har rätt att utvecklas så långt som möjligt utifrån sina egna förutsättningar

Det gäller alltså de barn som fungerar som de flesta, de som har svårt med vissa saker i skolan och behöver få hjälp med anpassningar och också de barn som har högre förmågor och behöver mer stimulans i sin skolgång. Vartenda barn i Sverige går genom skolsystemet och hur de 9 skolpliktiga åren formar och utvecklar våra barn och unga är något de bär med sig hela livet ut.

Skolan har ett utmanande uppdrag att hjälpa alla barn, att inte bara nå sina mål, utan också utvecklas optimalt och må bra medan de gör det. Undervisningen ska vara evidensbaserad, aktuell och stimulerande för alla elever.

Hur gör man det när man har en sådan stor variation av elever med individuella behov i klassrummet? Hur får man studiero? Hur får man ihop gruppen? Hur bemöter man ett problemskapande beteende? Hur motiverar man sina elever? Hur skapar man en arbetsmiljö som främjar lärande och psykisk hälsa? Hur hittar man gränsen mellan sin person och sin roll som pedagog i skolan? Hur stöttar man sin personal som ledare? Vad krävs för kompetens inom det psykologiska fältet för att känna sig trygg i sitt arbete med elever, föräldrar, i bemötande, i samtal, vad behöver man veta om gruppdynamik, utvecklingspsykologi, anknytning, neuropsykologi, olika nivåer av teoretisk begåvning eller konflikthantering?

Skolpsykologen bidrar med kunskap om barns och ungas utveckling i samspel med sin miljö. Arbetet är främst förebyggande och hälsofrämjande för att eleverna ska uppnå utbildningens mål, genom exempelvis handledning och stöd till personal, kunskap inom det psykologiska fältet och utbildning mm. Psykologen skall även upptäcka, utreda och undanröja hinder för lärande på alla nivåer. Det sker i samarbete med andra kompetenser på skolan.

Elevhälsa & Skolutveckling

Som skolpsykolog erbjuder jag på grupp och organisationsnivå konsultation och handledning till elevhälsa och personal, utbildning och kompetensutveckling. På individnivå stödsamtal och coaching till personal, bedömningssamtal i elevärenden och utredning då det är befogat. Vid behandlingsbehov remitterar jag till rätt instans.

Förhållningssättet är hälsofrämjande, förebyggande och framåtsyftande!